I KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) przekazuję następujące informacje:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Rehabilis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-106) przy ul. Walerego Wróblewskiego 67, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000741365, REGON: 380743436, NIP: 6431770705, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest skontaktowanie się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane do Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.centrumrehabilis.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody może nastąpić za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Administratora albo przez wysłanie informacji e-mail na adres sekretariat@centrumrehabilis.pl

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w wiadomości e-mail wysłanej do Administratora na adres rejestracja@centrumrehabilis.pl lub w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie www.centrumrehabilis.pl

W szczególności będą to Państwa imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane do Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.centrumrehabilis.pl

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania zapytania.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych do tego pracowników Administratora tylko i wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające obsługę informatyczną Administratora oraz w sytuacjach prawem przewidzianych właściwe organy publiczne.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem:

Centrum Rehabilis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wróblewskiego 67

41-106 Siemianowice Śląskie

adres e-mail: sekretariat@centrumrehabilis.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

Decyzje w sprawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane te nie będą poddane profilowaniu.

Comments are closed.