choroby zapalne

Zdrowie na 50+. Rehabilitacja mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego z chorobami zapalnymi układu kostno-stawowego i mięśniowego wspierająca aktywność zawodową.

Beneficjenci:

 • BIODENT Przychodnia Specjalistyczna Anna Sobieraj, Lucjan Sobieraj S.C. – Lider Projektu
 • Centrum Rehabilis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Partner
 • Przychodnia Lekarza Rodzinnego Budzińska, Ratka-Zagalska Spółka Jawna – Partner

Projekt realizujemy od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2022.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 8.3. W ramach projektu następuje aktywizacja zawodowa poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej orz poprawa dostępu do profilaktyki (poddziałania 8.3.2).

Program został skierowany do:

 1. 524 osób – w tym 290 kobiet w wieku 50-59 lat oraz 234 mężczyzn w wieku 50-64 lata. Wszystkie osoby muszą być mieszkańcami Subregionu Centralnego województwa śląskiego (w szczególności Siemianowic Śląskich i Katowic). Biorący udział w projekcie to osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia.
 2. Kadry medycznej – 26 osób (16 kobiet i 10 mężczyzn), które mogą pomóc biorącym udział w projekcie w utrzymaniu aktywności fizycznej oraz zawodowej.

Cel projektu:

 1. Przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej przynajmniej 524 osobom, poprzez kompleksową rehabilitację.
 2. Zwiększenie wiedzy u co najmniej 85% uczestników poprzez realizację działań edukacyjnych.
 3. Wzrost kwalifikacji zawodowych (poprzez szkolenie kadry z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji) u co najmniej 26 przedstawicieli personelu.

Zakładane efekty:

 1. 524 osoby w wieku 50 lat i więcej zostaną objęte wsparciem w programie. Warunkiem jest wcześniejsze wykonanie badań lekarskich, które kwalifikują do Programu.
 2. 26 osób z kadry medycznej weźmie udział w szkoleniach dotyczących nowoczesnych technik rehabilitacji.
 3. 546 osób cierpiących na choroby zapalne układu kostno-stawowego zostanie objętych programem zwrotnym dzięki EFS.
 4. 312 po opuszczeniu Programu będą zdolne do podjęcia pracy lub jej kontynuowania.

Uczestnicy Projektu:

 1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. Jest kobietą w wieku 50-59 lat lub mężczyzną w wieku 50-64 lata.
  2. Zamieszkuje na terenie województwa śląskiego z uwzględnieniem Subregionu Centralnego.
  3. Pracuje lub deklaruje gotowość do pracy.
  4. Ma rozpoznaną chorobę zapalną układu kostno-stawowego i mięśniowego.
  5. W okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Projektu nie korzystała ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanej przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON (z powodu w.w. jednostek chorobowych).
  6. Nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym
 2. Uczestnikiem Projektu nie może być osoba uznana za całkowicie niezdolną do pracy.

Rekrutacja:

Rekrutacja do Projektu trwa i będzie prowadzona w sposób ciągły od kwietnia 2020r.

Całkowita wartość projektu to 1 021 124 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 898 589,12 zł, a wkład własny 122 534,88 zł.

Comments are closed.