Rehabilitacja w ramach Projektu może być realizowana dzięki

Wypracuj zdrowie. Rehabilitacja mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego wspierająca aktywność zawodową.

Beneficjenci:

 • BIODENT Przychodnia Specjalistyczna Anna Sobieraj, Lucjan Sobieraj S.C. – Lider Projektu
 • Centrum Rehabilis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Partner
 • Przychodnia Lekarza Rodzinnego Budzińska, Ratka-Zagalska Spółka Jawna – Partner

Projekt realizujemy od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2022.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – działanie 8.3. W ramach projektu następuje aktywizacja zawodowa oraz poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej. Działania te ułatwiają pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2.

Przedsięwzięcie jest kierowane do:

 1. 1220 osób borykających się z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego – 671 kobiet w wieku 50-59 oraz 549 mężczyzn w wieku 50-64, którzy są mieszkańcami Subregionu Centralnego województwa śląskiego (w szczególności Siemianowic Śląskich i Katowic).Osoby biorące udział w projekcie muszą pozostawać aktywne zawodowo lub deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia.
 2. Kadry medycznej – 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn), którzy mogą pomóc w utrzymaniu aktywności fizycznej (a co za tym idzie również zawodowej) i przyczynić się do realizacji założonych celów projektowych.

Cel projektu:

 1. Przywrócenie co najmniej 1220 osobom możliwie maksymalnej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej.
 2. Zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej chorób zapalnych układu kostno-stawowego, u co najmniej 85% uczestników.
 3. Wzrost kwalifikacji zawodowych u co najmniej 30 przedstawicieli personelu medycznego, poprzez zaplanowane szkolenia z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji.

Zakładane efekty:

 1. Objęcie wsparciem 1220 osób w wieku 50 lat i więcej. Uczestnictwo tych osób w badaniach lekarskich, które kwalifikują do Programu, oraz w kompleksowa rehabilitacja. Uczestnictwo w zajęciach dotyczących edukacji zdrowotnej, żywieniowej oraz w zajęciach z zakresu psychoedukacji.
 2. Szkolenie 30 osób należących do kadry medycznej.
 3. Objęcie programem zdrowotnym 1250 osób dzięki EFS.
 4. Podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia po opuszczeniu Programu przez 732 Uczestników.

Uczestnicy Projektu:

 1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. Jest kobietą w wieku 50-59 lat lub mężczyzną w wieku 50-64 lata.
  2. Zamieszkuje na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem Subregionu Centralnego (głównie Katowice i Siemianowie Śląskie).
  3. Pracuje lub deklaruje gotowość do podjęcia zatrudnienia.
  4. Ma rozpoznaną przewlekłą chorobę układu kostno-stawowego i mięśniowego.
  5. W okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do projektu nie korzystała ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanej przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON (z powodu w.w. jednostek chorobowych).
  6. Nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.
 2. Uczestnikiem Programu nie może być osoba, która jest uznana za całkowicie niezdolną do pracy (np. posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy).

Rekrutacja:

Rekrutacja do Projektu trwa i będzie prowadzona w sposób ciągły od kwietnia 2020 roku.

Całkowita wartość projektu to 2 075 856,96 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 826 754,12 zł, a wkład własny 249 102,84 zł.

Comments are closed.