CENTRUM REHABILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. Terapeutyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży dofinansowanie projektu z UE: 762 099,37 zł

Projekt realizujemy od 01.07.2024-30.06.2026

Projekt jest współfinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) – dla Priorytetu FESL. 07.00 – Fundusze Europejskie dla społeczeństwa dla Działania: FESL.07.07- Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej. Przedsięwzięcie jest kierowane do:

  • 170 dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania słuchowego zamieszkałych w Katowicach i miejscowościach ościennych.

Cel projektu:

  • Celem projektu jest wsparcie integracji społecznej 170 dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania słuchowego zamieszkałych w Katowicach i miejscowościach ościennych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z uwagi na stwierdzony deficyt będących pod opieką Centrum Rehabilis w okresie od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2026.

Projekt zakłada:

  1. Przeprowadzenie indywidualnych diagnoz zaburzeń dla dzieci objętych wsparciem pod kątem wystąpienia innych deficytów związanych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego takich jak ADD, ADHD, zbyt niska wrażliwość na sygnały dźwiękowe itp.
  2. Wsparcie psychologiczne, logopedyczne i pedagogiczne.
  3. Wsparcie terapeutyczne w postaci aktywnych treningów słuchowych pod opieka specjalistów, których celem jest poprawa sprawności wyższych funkcji słuchowych (m.in. trening uważności słuchowej, biofeedback, terapia SI).
  4. Zakup niezbędnego sprzętu.
  5. Działania szkoleniowe dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i uwzględniania specyficznych potrzeb osób narażonych na dyskryminację ze względu na cechy prawnie chronione.

Uczestnicy projektu:

  • Dzieci i młodzież z zaburzeniami przetwarzania słuchowego zamieszkałych w Katowicach i miejscowościach ościennych.

Rekrutacja:

  • Rekrutacja do Projektu trwa i będzie prowadzona w sposób ciągły od 1 lipca 2024 roku.

Comments are closed.